Herb Gminy Chrząstowice

Informacja nt. przebudowy ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni

ue.jpeg                                                                                      PROW.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców, wsparcie lokalnego rozwoju, zwiększenie dostępności, poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz komunikacji pomiędzy drogą gminną a powiatową i wojewódzką oraz poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę i podniesienie parametrów technicznych drogi gminnej o nr  103472 O ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni wraz z obrębem skrzyżowania z drogą powiatową o nr 1714 O ul. Wiejską.

Projekt obejmuje odwodnienie, wzmocnienie wytrzymałości – nośności drogi i poprawę warunków bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika i progu zwalniającego oraz oznakowania. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania podstawowych problemów komunikacyjnych, czyli skróci czas przejazdu mieszkańców z jednostek osadniczych (Chrząstowice, Niwki, Dębie, Dębska Kuźnia) do obiektów użyteczności publicznej, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, wypadkowość, poprawi warunki bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, na boisko i plac zabaw, wpłynie na wzrost komfortu jazdy dla ruchu oraz płynności ruchu, a także poprawi parametry techniczne drogi, jak i wzmocni istniejącą konstrukcję drogi. Przebudowa drogi spowoduje zwiększenie jej dostępności dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy oraz usprawni ruch pojazdów jadących w kierunku Opola i Częstochowy.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w maju 2018 r.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 

 

×

Zapisz się do Newslettera