Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

 

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , znowelizowanymi ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.858)  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego odszkodowania , w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów ( jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami)  nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia pomocy- od następnego dnia po jego przekroczeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być uznana za umowę o pomocy przy zbiorach, co oznacza nie spełnianie od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do Ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.  

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie
o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia  świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

WAŻNE!

Na stronie internetowej KRUS pod adresem www.krus.gov.pl w zakładce ubezpieczenie społeczne rolników można sprawdzić:

  • aktualną kwotę składki,
  • wykaz produktów rolnych, których świadczona przez pomocnika pomoc może być wykonana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach,
  • pytania dotyczące realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem pomocnika rolnika zgłaszane przez rolników,
  • formularze do pobrania,
  • instrukcję przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji (w tym zgłoszeń pomocnika/ów) do ubezpieczeń w KRUS
    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu