Herb Gminy Chrząstowice

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38 w  45 – 053 Chrząstowice  tel. 77 4219613, fax 774219666; e-mail:  zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: - adres poczty elektronicznej: e-mail: iodo@chrzastowice.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Chrząstowice;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

- organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane.  Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy,   zgodnie z przepisami określonymi  w ustawie  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

7. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku  nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować  celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10.Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

×

Zapisz się do Newslettera