Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna RODO

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Chrząstowice (REGON: 000535741) z siedzibą przy ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice jest Wójt Gminy Chrząstowice, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych Wojciecha Olendra pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: iodo@chrzastowice.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania zadań publicznych określone zostały na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz w innych regulacjach - podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Chrząstowice lub zostały zgromadzone na podstawie obowiązku ustawowego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku  niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Może wystąpić, jeżeli wystąpi o to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa, jednak po wykazaniu zgodności z przepisami RODO.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych lub na stronie internetowej www.chrzastowice.bip.net.pl