Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji i szkoleniu

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”  nr ogłoszenia 12/2018 z dnia 09.08.2018 


Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1. Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:
Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 2.3.2 opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej
Cel ogólny 2.0
– Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3 – Promocja obszaru objętego LSR

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków: 24.08.2018 – 07.09.2018, do godz.15.00
Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 egzemplarze, tj. oryginał i kopia) i elektronicznej w formacie PDF nagrane na płycie CD , które będą przedmiotem oceny przez Radę LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Samorząd Województwa, należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki 8.00 – 16.00; środy, czwartki i piątki od 8.00 do 15.00


Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 8, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.


3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowanych operacji. Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
Poziom dofinansowania:
a) Do 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
c) Do 95% kosztów kwalifikowanych, w przypadku podmiotów pozostałych przy czym wkład własny finansowy to min. 5%

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
wsparcie na opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej maksymalna kwota dofinansowania na jedną operację - 50 000,00zł.
Dla wnioskodawców JST całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000,00zł.


Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:
LGD „Kraina Dinozaurów”, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe

 

4. Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:
1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)
2) Zgodne z kartą zgodności z Programem PROW
3) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju
4) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji(określoną w pkt.5 ogłoszenia).
Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2)może zostać uznana operacja, która
- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu
- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników


 
Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:
1) liczba zrealizowanych zintegrowanych działań informacyjno - promocyjnych- 4
Ponadto do warunków przyznania pomocy należy zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

5. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, zgodności z PROW i LSR.
Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1)Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2pkt
2)Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4pkt
3)Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt
4)Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt
5)Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 7 pkt lub max 6 pkt
6)Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt
7)Obszar oddziaływania projektu – max3 pkt
8)Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt
9)Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt
10)Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt
11)Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt
12)Wpływ projektu na tworzenie miejsc pracy –max 2 pkt
13)Doradztwo – max 2 pkt
14)Czas realizacji projektu –max 2 pkt

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 15 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów

 

6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.
2. W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy
3. Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy
4. Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy
5. Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy
6. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy (wersja PROW 2014-2020_19.2_P/3z) określone w sekcji IV Informacja o załącznikach, które według zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji


7. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w naborze wynosi: 200 000,00 zł


8. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD„ Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-wniosek-o-przyznanie-pomocy,185.html)
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-wniosek-o-platnosc,187.html)
3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-umowa-przyznania-pomocy,186.html)
4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, ppkt.2 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD„ Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/lsr-2014-2020,170.html)
5) Lokalne kryteria wyboru – opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl, załącznik nr 4 (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedura-przeprowadzania-naborow-wnioskow-i-wyboru-operacji-przez-lgd,174.html)
6) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/procedura-przeprowadzania-naborow-wnioskow-i-wyboru-operacji-przez-lgd,174.html)
7) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/regulamin-rady,175.html)
8) Wytyczne nr 6/4/2017. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (http://www.krainadinozaurow.pl/pl/rlks,165.html)


Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605052777 

Ogłoszenie o naborze wniosków -

 

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ informuje, że w dniu 23.08.2018r. o godzinie 13.00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów dotyczące naboru na:

Przedsięwzięcie 2.3.2 opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego obszaru LGD.

Ze względów organizacyjnych osoby chętne są proszone o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 22.08.2018r na karcie przesłanej na e-mail lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku przy ul. Słowackiego 18. Karta do pobrania na stronie www.krainadinozaurow.pl

 
×

Zapisz się do Newslettera