Herb Gminy Chrząstowice

Bez granic 2.0 - zaproszenie do udziału w projekcie

Plakat BRZ GRANIC 2.0 png.png

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. są w wieku 18-35 lat;
 2. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo;
 3. zamieszkują województwo zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie i podkarpackie;
 4. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, jak również niestacjonarnym – w przypadku studentów studiów I, II lub III stopnia;
 5. nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz w okresie ostatnich czterech tygodni przed zakwalifikowaniem do projektu nie brali udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze środków publicznych.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

 1. osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 2. osoby długotrwale bezrobotne;
 3. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;
 4. osoby niepełnosprawne;
 5.  

Wsparcie dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje trzy następujące po sobie, obowiązkowe fazy:

 1. PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI
 • Przygotowanie przez Mentora dla każdego Uczestnika IPD (Indywidualny Plan Działań) - kompleksowego programu działań koniecznych do podjęcia w ramach projektu w celu (re)integracji danej osoby z rynkiem pracy/systemem kształcenia lub szkolenia. IPD jest punktem wyjściowym dla udziału danej osoby w projekcie i wyznacza kierunki działań koniecznych do podjęcia w celu jej aktywizacji.
 • Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu obejmujące:
 • Warsztat integracyjny (6 godzin),
 • Kurs rozwoju osobistego (30 godzin),
 • Indywidualne konsultacje z mentorem.
 • Przygotowanie językowe Uczestników projektu obejmujące:
 • Kurs języka angielskiego (100 godzin).
 • Przygotowanie kulturowe Uczestników obejmujące:
 • Warsztat interkulturowy (12 godzin).
 • Wideo rozmowa z mentorem Partnera ponadnarodowego.
  1. MOBILNOŚĆ PONADNARODOWA – wyjazd do Irlandii (pobyt w Cork - 60 dni)
 • Warsztat kompetencji kulturowych.
 • Warsztat interkulturowy (6 godzin).
 • Kurs pierwszej pomocy.
 • Zagraniczna praktyka zawodowa (min. 38 dni), w tym szkolenie Manual Handling (odpowiednik polskiego BHP)
 • Szkolenie językowe z native speakerem (min. 1 dzień w tygodniu po 1 godzinie).
 • Kurs rozwoju osobistego (ok. 26 godzin).
 • Inne formy aktywizacji społeczno-zawodowej organizowane przez mentora ponadnarodowego
  1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI
 • Spotkanie podsumowujące z mentorem (6 godzin).
 • Wsparcie doradcy zawodowego (śr. 10 godz./os.).
 • Przygotowanie zawodowe – szkolenia/kursy zawodowe dla części Uczestników (zgodnie z IPD).
 • Spotkanie z pracodawcami (6 godzin).
 • Przekazanie CV Uczestników związkom pracodawców.
 • Aktywne poszukiwanie pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w projekcie (koszty dojazdu na zajęcia, koszty szkoleń, koszty dojazdu i pobytu w Irlandii, koszty ubezpieczeń).

Planowany harmonogram działań na terenie województwa opolskiego:

 1. Nabór uczestników i ich kwalifikacja (spotkania z mentorem) – wrzesień2018 r.
 2. Przygotowanie do mobilności – październik – grudzień 2018 r.
 3. Pobyt w Irlandii – styczeń – luty 2019 r.
 4. Aktywizacja zawodowa po powrocie z mobilności – marzec – kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji wsparcia:

Informujemy, że miejsce realizacji szkoleń (na terenie województwa opolskiego) zostanie ostatecznie ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników – zostanie w maksymalny sposób dopasowane do miejsca zamieszkania uczestników i ich możliwości dojazdu.

Sposób składania zgłoszeń:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Biurze Projektu w Szczecinie - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin  tel. (91) 85 22 615, e-mail: ., czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 lub w siedzibie regionalnej biura - Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2),  48-303 Nysa, tel.: 576 392 989, czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00  albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera z dopiskiem „BEZ GRANIC 2.0”).

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze projektu.

PDFOświadczenie Uczestnika projektu Bez granic 2.0.pdf

PDFOświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektu Bez granic 2.0.pdf

PDFRegulamin uczestnictwa w projekcie Bez granic 2.0-v.06.08.pdf

DOCXFormularz zgłoszeniowy Bez granic 2.0 -wersja 2 (od 06.08.2018).docx
 

×

Zapisz się do Newslettera