Herb Gminy Chrząstowice

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Dąbrowicach

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej nieruchomości położonej w Dąbrowicach, oznaczonej jako działka nr 804/140, o pow. 0,1889 ha, karta mapy 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00058858/5, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice teren na którym położona jest działka nr 804/140 oznaczony jest symbolami MN2 i R1, symbol MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami a symbol R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza za działkę nr 804/140 wynosi 87.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu  19.12.2017 r. a drugi w dniu 20.04.2018r..

Wadium w wysokości 8.700,00 należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 15.10.2018 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                            Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                      Florian Ciecior

 

×

Zapisz się do Newslettera