Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki:

nr 1261/220, o pow. 0,0730 ha, karta mapy 2, obręb Dębska Kuźnia, KW nr OP1O/00077546/4 i nr 1361/219, o pow. 0,0249 ha, karta mapy 4, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3, razem pow. 0,0979 ha, stanowiących własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXIV.277.2014 z dnia 10 września 2014 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2014 r., poz. 2078 teren, na którym położona jest działka nr 1261/220 oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868, teren na którym położona jest działka nr 1361/219 oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 66.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 6.600,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 01.04.2019 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774110403, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                            Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                      Florian Ciecior

 

×

Zapisz się do Newslettera