Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B czynny jest według następującego harmonogramu:

- w poniedziałki od  11.00  do  13.00,

- w środy  od  15.00  do  17.00.

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram odbioru odpadów podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy i tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, w przypadku nie zadeklarowania ich gromadzenia w kompostowniku przydomowym,  odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony, odpady tekstyliów i odzież.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale.

Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.

Ilość dostarczanych odpadów komunalnych nie jest limitowana za wyjątkiem:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 150 kg/rok od właściciela nieruchomości;

-  opon, których ilość limituje się do 4 szt/rok od właściciela nieruchomości;

-   mebli i odpadów wielkogabarytowych, które można dostarczyć jeden raz w roku.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne  muszą być wysegregowane na frakcje, nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone. Odpady zmieszane nie będą przyjęte do PSZOK.