Herb Gminy Chrząstowice

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur kontrolnych dotyczących wykonywania przez Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiekt6w budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj.: poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Jednocześnie przypominam, ze zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodd6w spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadających kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane — w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane). Ponadto przypominam, ze właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w = sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiekt6w budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 563). Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

3) od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku.

W ww. obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (§ 30 ust. 2).

Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru. Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja. Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, itp.), ciekłe lub gazowe — jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków. Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli i zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do przeprowadzenia ze szczególną starannością wyżej wspomnianej kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do przewodów spalinowych, oraz szczelności i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych budynkach. Zobowiązuję właścicieli i zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do bezzwłocznego usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z przeprowadzonych kontroli, w celu uniknięcia sprowadzenia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy mienia na użytkowników obiektu budowlanego.

Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim wszelkich wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli, mogących stanowić o zagrożeniu utraty życia, zdrowia czy mienia przez użytkowników obiektu budowlanego.

Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. 93 pkt 8 i 9a zostanie karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz zawiadomieniem organów ścigania o możliwości  popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia lub zdrowia na podstawie art. 160 KK. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim Monika Drożyńska- Delinowska

×

Zapisz się do Newslettera