Herb Gminy Chrząstowice

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1454 ze zm.)  w związku z uchwałą  Nr  VIII.59.2019  Rady Gminy Chrząstowice z dnia  26 czerwca  2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2281)

Wójt Gminy Chrząstowice zawiadamia

o zmianach dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Chrząstowice.

Od  1 września  2019 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:

  • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,na których prowadzona jest selektywna zbiórka - 19,00 zł os./mies.,
  • w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny - 36,00 zł/os./mies.,
  • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji są kompostowane i wykorzystywane na własne potrzeby - 18,00 zł/os./mies.,
  • jeżeli  odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny od piątej  i każdej następnej osoby  zamieszkującej daną nieruchomość - 11,00 zł/os./mies. 

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji. 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności.

Uwaga !

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

×

Zapisz się do Newslettera