Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 804/140 w Dąbrowicach

Chrząstowice, dnia 2019-10-15

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Działka nr 804/140, pow. 0,1889 ha, karta mapy 2, obręb Dąbrowice, KW nr OP1O/00058858/5, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 80,2 m2, oraz budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 78 m2 i 27 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXIV.156.2009 r. z dnia 05 lutego 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r., poz. 326 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami MN2 i R1. Symbol MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, a symbol R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 86.100,00 zł netto.

 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 15 października 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r.

 

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 26 listopada 2019 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

    

          Florian Ciecior

                                                                             

×

Zapisz się do Newslettera