Herb Gminy Chrząstowice

X sesja Rady Gminy Chrząstowice

Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się X sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ks. Kubonia w Chrząstowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Chrząstowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przechodu i przejazdu oraz przesyłu na nieruchomości nr 563/71 k.m. 2 obręb Chrząstowice.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za I półrocze 2019 r. oraz przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chrząstowice za I półrocze 2019 r.
10. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za rok szkolny 2018/2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarnów Opolski.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Chrząstowice.
17. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Transmisja X sesji Rady Gminy Chrząstowice

×

Zapisz się do Newslettera