Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 14.11.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2.
Uwzględniając zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki-2, w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – poprzedziła analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania o których mowa w art. 49 ustawy wyżej przywołanej.


Zastępca Wójta

Daria Pawlak

×

Zapisz się do Newslettera