Herb Gminy Chrząstowice

XII sesja Rady Gminy Chrząstowice

 

Informuję, że w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr XXXIV/238/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok.
13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Chrząstowice.
17. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Transmisja sesji

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera