Herb Gminy Chrząstowice

Informacja z dnia 22.11.2019 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych

        Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

        Konsultacje, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznym i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., zgodnie z zarządzeniem nr 147.2019 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 7 listopada 2019 r. zostały  przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w dniach od 8 listopada 2019 do 21 listopada 2019  r. celem zasięgnięcia opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Konsultacjom społecznym Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok towarzyszyła akcja informacyjna, w której zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: gminny serwis internetowy, Biuletyn Informacji Publicznej, portal społecznościowy i mailing do organizacji pozarządowych. 20 listopada 2019 r. zorganizowano także spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w których udział wzięło dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Chrząstowice.

        W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek. Organizacja wyraziła na temat Programu opinię raczej pozytywną. Zgłoszono jedną uwagę do projektu Programu, została uwzględniona w całości. Uwaga wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

Załącznik do informacji z dnia 22.11.2019 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

LP

NAZWA ORGANIZACJI

PROPONOWANE ZMIANY

STATUS

UZASADNIENIE

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

W rozdziale 4 Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, §7 ust. 3 dodać punkt 8 w następującym brzmieniu:

8. działalność na rzecz ochrony środowiska:

a) cel: wzrost świadomości ekologicznej

b)działania:

- szkolenia, wykłady, akcje informacyjne dotyczące lokalnych sposobów ochrony środowiska

- programy wsparcia dla działań proekologicznych

- konkursy i imprezy dla mieszkańców związane z ochroną środowiska

Uwzględniono

Konieczność czynnego udziału w edukowaniu mieszkańców na temat ochrony środowiska, dbania o czyste powietrze i aktywizowanie ich dla celu działalności proekologicznej.

 

 

 


 

×

Zapisz się do Newslettera