Herb Gminy Chrząstowice

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Chrząstowice"

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Chrząstowice"

 

Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Chrząstowice, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.

PDFFormularz ofertowy-zalacznik do rozeznania cenowego.pdf
PDFZapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - folie rolnicze.pdf

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

NIP: 991-04-60-223 REGON: 531413018

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Chrząstowice. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie at. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Chrząstowice, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i wynosi:

- odpady z folii rolniczej – 17,55 Mg

- odpady z siatki do owijania balotów – 4,64 Mg

- odpady ze sznurka do owijania balotów – 1,81 Mg

- odpady po nawozach i typu Big-Bag – 2,89 Mg

Razem szacunkowo: 26,89 Mg.

 

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

3.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

3) datę odbioru;

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze; - siatki do owijania balotów i sznurki; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika;

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

7) pieczęć firmową wykonawcy;

3.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3.3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

3.6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

 

5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zadania:

do 30.09.2020 r.

 

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego do dnia 05.12.2019 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, na adres korespondencyjny Zamawiającego lub na adres e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Jacek Trojan tel. 77 4110410.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior
 

×

Zapisz się do Newslettera