Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenie z dn.2.01.2020 r.

Urząd Gminy Chrząstowice                                                                                                                                  Chrząstowice 2020-01-02

ul. Dworcowa 38

46-053b Chrząstowice                                                                

OŚ.6220.7.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081z poźn. zm),

zawiadamiam

o umorzeniu postępowania w całości dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady obory wolnostanowiskowej z 60 DJP do 90 DJP” usytuowanej na działkach nr 152, 155, 157, 1117/153 k.m. 1 obręb Daniec, jako bezprzedmiotowe

Uzasadnienie

W dniu 15.11.2019 r. na wniosek (osoby fizycznej), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu obsady obory wolnostanowiskowej z 60 DJP do 90 DJP”.

W związku z powyższym w dniu 18.11.2019 r. stosownie do art. 64 ust. 1 w/w ustawy, Wójt Gminy Chrząstowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podanie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem nr WOOŚ.4220.341.2019.ES z dnia 04.12.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia z uwagi na to, iż przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Podobne stanowisko wyraziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią nr GL.ZZŚ.3.435.239.1.2019.MO z dnia 04.12.2019 r.     

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 27.11.2019 r. (znak: NZ.4315.2.79.2019.EK) wyraził opinię, że przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Z przeprowadzonej analizy wynika, że budowa chlewni spowoduje wzrost obsady zwierząt jedynie o 30 DJP. Tym samym nie spełni kryterium zawartego w § 3 ust. 2 pkt 2 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), tj. nie osiągnie progu określonego w § 3 ust. 1 pkt 104 i równego minimum 40 DJP. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów i że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 71 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.2081  z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Daniec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

  

Otrzymują:

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice;

- Tablica ogłoszeń – sołectwo Daniec;

-  BIP- Chrząstowice;

×

Zapisz się do Newslettera