Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu - działka nr 1424/282, Suchy Bór

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Suchym Borze, karta mapy 1, oznaczonej jako działka nr 1424/282, o pow. 0,1442 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00073544/2, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011 z dnia 30 marca 2011 r.

i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50 z dnia 16 maja 2011 r., poz. 637 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN1. Symbol MN1 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.12.2019 r.

Wadium w wysokości 8.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 19.02.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

×

Zapisz się do Newslettera