Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 7.01.2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w  zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania tj. w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi

 

I.  Rodzaj zadania:
Organizacja opieki nad dziećmi, a w szczególności:
1. Zapewnienie stacjonarnej opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 6 lat w trakcie roku szkolnego – minimum 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci.
II.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 100.000,00 zł.
2. Wymagany wkład własny: co najmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
3. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2019 roku wyniosła 50.000,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert.
III.     Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późń. zm.), w związku z  uchwałą nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
- wydatki nieuwzględnione w ofercie;
- wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym, pozycjom kosztorysu;
- wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
- koszty wszelkich kar i grzywień;
- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
- zakup środków trwałych.
5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
IV.   Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być wykonane w 2020 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
3. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.
4. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania, tj. lokal na terenie gminy Chrząstowice.
V.     Termin składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs z zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację.
2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty" – konkursy ofert oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl   w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”.
3. Ofertę należy sporządzić w jezyku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać "nie dotyczy".
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
VI.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 oraz § 14 uchwały nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.
3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.
4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.
6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.
7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:
1) nie zostały złożone w terminie;
2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;
4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.
8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.
9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.
10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie;
4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy;
5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;
6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu);
8) innowacyjność proponowanego do realizacji zadania;
9) nowatorstwo proponowanych form realizacji zadania publicznego.
11. Kryteria, o których mowa w pkt. 10 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 pkt.
12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:
1) spełnić wymagania formalne;
2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.
13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.
15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
16. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.
18. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219456, e-mail:
VII.     Informacja o zrealizowanych tego samego rodzaju zadaniach publicznych w 2019 roku:
W 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 50.000,00 zł Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty" – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, a także na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, dnia 7 stycznia 2020 r.
Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf
DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx
 

DOCkarta oceny formalnej.doc
DOCKarta oceny merytorycznej.doc
 

×

Zapisz się do Newslettera