Herb Gminy Chrząstowice

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Chrząstowice w 2020 roku


I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późń. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowych w 2020 r. oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Chrząstowice zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
  2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
  3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
  5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

  1. Do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Chrząstowice w drodze zarządzenia, może zostać zaproszonych każdorazowo od 1 do 4 zgłoszonych kandydatów
  2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2a ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w rozdziale 8 Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice lub pocztą elektroniczną na adres

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - do dnia 23 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

DOCformularz zgłoszeniowy.doc
PDFformularz zgłoszeniowy.pdf
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera