Herb Gminy Chrząstowice

Otwarty konkurs ofert, 30.01.2020

Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
na rok 2020

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi 110.000,00 zł

2. Wymagany wkład finansowy – co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

III.   Podmioty uprawnione

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) – prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

IV.   Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:

1) wydatki nieuwzględnione w ofercie;

2) wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;

3) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;

4) koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) koszty wszelkich kar i grzywien;

7) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

8) działalność gospodarcza podmiotu;

9) działalność polityczna i religijna;

10) zakup środków trwałych.

5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności art. 21: "przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym".

V.   Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby konieczne do realizacji zadania, tj.:

1) lokal na terenie gminy Chrząstowice;

2) sprzęt gwarantujący prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice;

3) zasoby kadrowe gwarantujące prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice.

3. Oferenci nie mogą zlecać wykonania zadania podmiotom trzecim.

4. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

VI.   Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 21 lutego 2020 r. o godz. 14.00.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2020” w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, w sekretariacie – pokój nr 15.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.chrzastowice.bip.net.pl    w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert" oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w zakładce "Gmina – organizacje pozarządowe".

4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany).

5. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 uchwały nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niepodpisania oferty przez wszystkie osoby wskazane do reprezentacji podmiotu.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;

4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie;

4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;

6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu);

8) innowacyjność proponowanego do realizacji zadania;

9) nowatorstwo proponowanych form realizacji zadania publicznego.

11. Kryteria, o których mowa w pkt. 10 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 pkt.

12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

16. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

18. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 774110420 lub 774110402, e-mail: .

VIII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu ofert i w latach poprzednich.

1. W roku ogłoszenia konkursu nie zrealizowano jeszcze zadania publicznego tego samego rodzaju w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Zadanie w roku 2018 i 2019 realizował Caritas Diecezji Opolskiej. Wysokość dotacji wyniosła odpowiednio:

1) w roku 2018 – 100.000,00 zł,

2) w roku 2019 – 110.000,00 zł.

 

Chrząstowice 30 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

Zarządzenie nr 176.2020 Wójta Gminy Chrząstowice

 

DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx
PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf
 

DOCkarta oceny formalnej.doc
DOCKarta oceny merytorycznej.doc
 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera