Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki”

 

OŚ.6220.6.2018

Chrząstowice, dnia 04 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.) art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.)

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki” 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 19.10.2018 r. przez - WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI – w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Chrząstowice, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu (właściwy do wydania opinii sanitarnej), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (właściwe do dokonania uzgodnień). Tut. organ, postanowieniem znak: OŚ.6220.6.2018, dnia 27.11.2018 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 03.02.2020 r. inwestor przedłożył do tut. organu uzupełniony raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uzupełnieniami) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, w godzinach pracy Urzędu,

-składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Chrząstowie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 05.02.2020 do 05.03.2020 r., na adres: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38; poczta elektroniczna – ug@chrzastowice.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chrząstowice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 05 lutego 2020 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice – Chrząstowice ul. Dworcowa 38 i sołectwa Chrząstowice i Niwki (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowie i na stronie internetowej www.chrzastowice.bip.net.pl

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera