Herb Gminy Chrząstowice

Opolska Agencja Pracy - program wsparcia młodych na opolszczyźnie

Opolska Agencja Pracy - program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

Nr projektu : POWR.01.02.01-16-1K06/18

OKRES REALIZACJI : 1.01.2019 – 30.06.2020

Obsza realizacji projektu:  województwo opolskie - wsparcie staramy się organizować jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w wieku 15 - 29 lat z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo z obszaru woj. Opolskiego. Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową, szkolenia zawodowe oraz staż.

Do kogo jest skierowany?

 • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (niezależnie od stopnia);
 • Bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
 • Zamieszkujące województwo opolskie;
 • W wieku 15 – 29 lat;  
 • Nieuczące się stacjonarnie.

Proponowane formy wsparcia:

Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe)  

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prowadzącym doradztwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej.
 • Rozeznanie w kwestii podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych .
 • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od pracy.
 • Indywidualna ocena zawodowa, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.
 • Ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP (zainteresowania, predyspozycje, sytuacja zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Centrum Aktywizacji i Job coachingu

 1. Warsztaty grupowe: techniki aktywnego poszukiwana pracy - wsparcie fakultatywne. Uczestnicy projektu nabędą lub poszerzą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania, komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy (5 dni x 6 h, zapewniamy catering).
 2. Job Coaching - indywidualne spotkania z Job Coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia, a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i pozytywnego nastawienie do działania. Wsparcie w dotychczas napotkanych trudnościach.

Szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy

 1. Szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy.  Szkolenia zawodowe prowadzone przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 826,00 zł (za 120 h szkolenia – średnio 6,88 zł/h)
 2. Pośrednictwo Pracy Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, analizę rynku pracy pod kątem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Staż zawodowy

Staż zawodowy zagwarantowany maksymalnie  5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,70

Realizując projekt staramy się obierać ścieżkę jak najbardziej spersonalizowaną pod potrzeby i możliwości beneficjentów.

                               W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy.              

    KONTAKT : MARTYNA RANGNO

e-mail: martyna.rangno@grupaprofesja.com lub opolskie@grupaprofesja.com

telefon : 733 – 632 – 444

 

Opolska_Agencja_Pracy_A3_plakat.png

×

Zapisz się do Newslettera