Herb Gminy Chrząstowice

Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

   

Do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę będą :

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały atrakcyjne nagrody, m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzymał nagrodę główną Prezesa Kasy - ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2020 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 lutego 2020 r. upłynął termin składania prac plastycznych dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz
i szanujesz”,
w ramach trwającej X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Uczestnikami Konkursu są  uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

 • I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej
 • II grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Aktualnie zebrane pracę podlegają ocenie przez Powiatowe Komisje Konkursowe. O wynikach ich pracy i laureatach poinformujemy w następnym materiale.

Prace dzieci z roku na rok cechuje coraz wyższa jakość i pomysłowość, dlatego laureaci z naszego województwa osiągają systematycznie wysokie miejsca na etapie centralnym. Licząc na nie mniejszy sukces również w tym roku, składamy wszystkim dzieciom serdeczne podziękowania za ich pracę i zaangażowanie w tworzenie „małych dzieł sztuki”, jednocześnie propagujące zasady służące ich bezpieczeństwu.

 

Opracowała:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału we wszystkich działaniach prewencyjnych prowadzonych przez KRUS: konkursach, szkoleniach, seminariach, itp. Służą one propagowaniu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych wśród rolników i dzieci, a przede wszystkich wpływają na ograniczenie wypadków w rolnictwie, co jest jednym z głównych celów działalności Kasy.

 

 

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

×

Zapisz się do Newslettera