Herb Gminy Chrząstowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina o zapisach art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), które stanowią następująco „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”.

Zakaz powyższy dotyczy również przypadków nanoszenia, przez pojazdy i maszyny rolnicze, błota na drogi krajowe z terenów rolnych przylegających do pasa drogowego.

Za naruszenie w/w zakazu, art. 91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) przewiduje karę grzywny do 1500 złotych albo karę nagany.  

 


 

PROCES REGULACJI STANÓW PRAWNYCH PASÓW DROGOWYCH

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad informuje o trwającym procesie regulacji stanów prawnych pasów drogowych na terenie województwa opolskiego oraz związanymi z nimi czynnościami geodezyjnymi polegającymi na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy, stabilizacji świadkami betonowymi znaków granicznych
wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

W związku z powyższym, należy mieć na uwadze, co następuje:

  • znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2019 r. poz. 725 ze zm.), natomiast ochrona świadków betonowych z napisem „Pas drogowy” podlega ochronie własności na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego;
  • konieczność zaprzestania zajmowania pasa drogowego w sposób nieuprawniony, gdy w wyniku wyżej wymienionych prac geodezyjnych ujawnione zostanie zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. budowlą, pracami rolnymi, itp.), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 698 ze zm.) wymaga każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziału w Opolu, o odpowiednie zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być pobierana opłata.

Wobec powyższego, GDDKiA Oddział w Opolu zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi w/w znaki graniczne oraz zajmują pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

 

×

Zapisz się do Newslettera