Herb Gminy Chrząstowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053b Chrząstowice                                                                                     

    Chrząstowice 2020-02-14

OŚ.6220.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081z poźn. zm),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu 04.02.2010 r.) spółki PROSUMENT Sp. zo.o z siedzibą w Opolu przy ul. Górnej 25C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kWp w Chrząstowicach ul. Ogrodowa na terenie działki nr 128 w obrębie 0018”

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) przedsięwzięcia zakwalifikowane do przedsięwzięć ujętych w § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice  po zasięgnięciu opinii z następujących organów:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.2081  z poźn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl, tablicy ogłoszeń sołectwa Chrząstowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

            Florian Ciecior

  

Otrzymują:

 

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa.

×

Zapisz się do Newslettera