Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Gmina Chrząstowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminy Chrząstowice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-05-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Zgodnie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.1, poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu. Nie wszystkie teksty są dostępne. Strona nie posiada odpowiednich kontrastów.

Na stronie intenetowej Urzędu Gminy Chrząstowice publikowane są również pliki pochodzące z instytucji zewnętrznych (np. innych urzędów, itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zamieszczone pliki mogą być skanem dokumentu.

Strona Gminy Chrząstowice posiada specjalną wersję dla słabowidzących dostępną pod adresem http://slabowidzacy.chrzastowice.pl/7/strona-glowna.html, która umożliwia zmianę kontrastu, rozmiaru czcionki i odstępy.

Treści niedostępne:

Skany dokumentów - w przypadku umieszczenia na stronie skanu dokumentu wytworzonego przez Urząd Gminy Chrząstowice, publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną w postaci pliku PDF , DOC lub XLS.
Pliki graficzne - nie wszystkie mogą posiadać tekst alternatywny.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://chrzastowice.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Szymski, informatyk@chrzastowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 41 104 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-053 Chrząstowice, Dworcowa 38
Tel.: +48774219696
Faks: +48774219666
E-mail:
Strona internetowa: www.chrzastowice.pl

Dostępność architektoniczna

Dwukondygnacyjny budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru (przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków).

Sekretariat urzędu mieści się na piętrze.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), Urząd sprowadzi w wyznaczonym dniu tłumacza oraz zapewni miejsce do przeprowadzenia rozmowy z osobą uprawnioną.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku, dostępnego pod adresem: https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=4407

Dane do kontaktu:

Urząd Gminy Chrząstowice
Referat Organizacyjny - Sekretariat
ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice
e-mail: kadry@chrzastowice.pl
fax: 77 4 219 666
tel: 77 4 110 401, 77 4 110 407
Adres skrzynki na platformie ePUAP:  /UG_Chrzastowice/skrytka