Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na usuwanie azbestu - wydłużenie terminu

Gmina Chrząstowice zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych.  Udział udostępnionych środków wynosi do 50% kwoty dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz do 50% kwoty dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu, jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. Pozostały koszt zadania ponosi wnioskodawca.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Zadanie będzie wykonywać firma wyłoniona przez Gminę Chrząstowice w konkursie.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem w terminie do 10.04.2020 r.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski można składać tylko listownie lub na adres e-mail: . Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774110410.

W przypadku wpłynięcia małej ilości wniosków od mieszkańców, Gmina Chrząstowice może zrezygnować ze złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.