Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu - działki 81 i 776/56, Dębska Kuźnia

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej nieruchomości położonej w Dębskiej Kuźni, oznaczonej jako działki:

- 81, o pow. 0,0650 ha, karta mapy 4, niezabudowana,

- 776/56, o pow. 0,0342 ha, karta mapy 3, niezabudowana,

zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1O/00077546/4, stanowiących własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia teren, na którym położona jest działka nr 81 oznaczony jest symbolami 4R1 i 1R2, zaś teren na którym położona jest działka nr 776/56 oznaczony jest symbolem 4R1, symbol 4R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą a symbol 1R2 oznacza tereny rolnicze.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 5.500,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
W przetargu mogą uczestniczyć właściciele działek sąsiednich.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 500,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 05.06.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                               

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

                                                                                  

×

Zapisz się do Newslettera