Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o XVII sesji Rady Gminy Chrząstowice

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja zdalna). 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Chrząstowice
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2020 rok
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
13. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Chrząstowice
14. Zamknięcie obrad

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

 

Transmisja obrad

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera