Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o przetargu - działka nr 714/23, Chrząstowice

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Chrząstowicach, karta mapy 4, oznaczonej jako działka nr 714/23, o pow. 0,0980 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00077543/3, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868 teren,, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.30.

Wadium w wysokości 6.500,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 18.06.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera