Herb Gminy Chrząstowice

UWAGA! Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Od  1 lipca 2020 r. zmianie ulega system segregacji odpadów na terenie Gminy Chrząstowice.

Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Na terenie gminy Chrząstowice  zostaje wprowadzony  pojemnik 120 l  brązowy na bioodpady, który będzie dostarczony osobom, które nie posiadają przydomowego kompostownika. Papier będzie gromadzony w niebieskich workach o pojemności 120 l, dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową i odbierany odrębnie. Nie będzie możliwości gromadzenia papieru i tektury w pojemniku żółtym - jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Na sesji w dniu 10 czerwca 2020 r. planowane jest podjęcie przez Radę Gminy Chrząstowice uchwał dostosowujących system gospodarki odpadami komunalnymi do obowiązującego prawa. Został przygotowanym.in. projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.

 

W przypadku podjęcia przez Radę powyższej uchwały, do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. zobowiązani będą:

  • właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • właściciele nieruchomości  niezamieszkałych;
  • właściciele tzw. nieruchomości mieszanych, w których prowadzona jest działalność   
  • właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z pojemnika na bioodpady.  Informujemy jednocześnie, że właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym i posiadający pojemnik na bioodpady tracą wówczas ulgę w postaci zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
  • właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi  w postaci zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych (bioodpadów) w przydomowym kompostowniku, a dotąd go nie posiadali.  Informację  dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji. Od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali  kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą  odbierane  odpady w  brązowych pojemnikach, a także właściciel nieruchomości nie będzie miał możliwości oddania bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Wzór nowej deklaracji opublikujemy niezwłocznie po uchwaleniu jej przez Radę Gminy Chrząstowice.

 

Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację śmieciową, gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje też wtedy,  gdy zmieni się zadeklarowana wcześniej ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych i na których  nie występują zmiany danych mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera