Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o pracy

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu

poszukuje pracownika na stanowisko gł. księgowego/sekretarki

(umowa na zastępstwo, pełny etat (7/8 gł. księgowy, 1/8 sekretarka)

 

 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości
  i posiada co najmniej sześcioletnia praktykę w księgowości
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • opracowanie planu i sprawozdań finansowych i budżetowych;
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;
 • realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które
  z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności
 • naliczanie i odprowadzanie składek ZUS
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • wprowadzanie danych z zakresu Systemu Informacji Oświatowej

 

Zapewniamy wdrożenie kandydata do pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 774219677 w godzinach 7.00-15.00.

×

Zapisz się do Newslettera