Herb Gminy Chrząstowice

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które obowiązują od 1 marca 2019 r.

Rodzicielskie świadczenie przyznawane jest osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Świadczenie  może przyznać Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie uzupełniające jest traktowane tak samo jak ustalone prawo do emerytury lub renty. Oznacza to, że przyznanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest okolicznością powodującą ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. Fakt przyznania tego świadczenia należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie, w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego - w celu podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem:

  • emerytalno-rentowym na wniosek do osiągnięcia 25-letniego okresu niezbędnego do przyznania świadczenia emerytalnego w Kasie,
  • ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, i macierzyńskim w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeśli rolnik, małżonek rolnika lub domownik prowadzi nadal działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i  ubezpieczeniem/ubezpieczeniami  należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie wysokości i terminu opłacania składek oraz obejmowania ubezpieczeniem osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, udzielają jednostki organizacyjne KRUS.

Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

×

Zapisz się do Newslettera